Rehabilitació de barris

Rehabilitació de barris

Entre els diferents barris vulnerables de Palma podem trobar diverses tipologies, ja siguin els nuclis tradicionals com la Soledat, els conjunts residencials d'habitatge protegit construïts a la Postguerra (1939-1961) com Son Gotleu, Verge de Lluc, Camp Redó o Son Ximelis i barris resultants de la conversió turística com Cala Major, i S'Arenal de Palma. Tot ells constitueixen un testimoni viu que presenta en l'actualitat una problemàtica molt específica i una degradació física important.

L'interès ambiental que la morfologia unitària d'aquests barris aporta a la trama de la ciutat suposa una ampliació del concepte de Patrimoni, que va més enllà de què tradicionalment s'ha vingut reconeixent en la rehabilitació monumental.

Aquesta nova òptica introdueix una metodologia transversal de recuperació del paisatge urbà que fusiona l'empremta del passat amb l'activitat present i el seu desenvolupament futur.

Per això és necessària una metodologia d'intervenció adequada a les seves deficiències i tipus de protecció que, per la seva singularitat, ha de ser estudiada de manera independent. La rehabilitació integral és d'una elevada complexitat perquè té en compte processos econòmics, edificatoris, socials i mediambientals, i a la vegada ha de garantir la possibilitat del seu manteniment posterior des d'una perspectiva sostenible.

Des del punt de vista constructiu, a més d'assegurar la conservació del bé i garantir la seguretat dels ocupants, s'han d'aportar uns nivells d'habitabilitat adequats i un comportament energètic eficient.

Però perquè amb la intervenció s'aconsegueixi la revitalització de l'àrea, i no només s'ha de considerar els edificis de manera aïllada, sinó que s'ha de tenir en compte altres factors que afecten al seu context urbanístic i social, i a la seva integració en la distribució socioeconòmica de la ciutat. Per això es molt important afrontar una actuació conjunta i integral que inclogui tant la perspectiva de sostenibilitat urbana com la sostenibilitat social i que sigui capaç de preservar la identitat de les barriades, la seva cultura, història i població.