Presentació - Patronat Municipal de l'Habitatge

Presentació - Patronat Municipal de l'Habitatge

El Patronat Municipal de l'Habitatge de Palma (PMHP) és un organisme autònom del Ajuntament de Palma, amb personalitat jurídica pròpia, creat l'any 1.985 amb la finalitat de Rehabilitar o Construir nous habitatges de promoció pública a barris degradats en procés de Rehabilitació Integral en el Centre Històric de Palma.

L'Ajuntament de Palma, conscient de la gran demanda d'habitatge va decidir diversificar la seva política, compaginant les actuacions en el Centre Històric amb d'altres promocions en solars municipals, el que ha cristal·litzat en l'execució de diversos edificis d'habitatge fora d'aquest àmbit, amb el fi de garantir que la població amb escassos recursos pugui gaudir d'un habitatge digne.

El Patronat Municipal de l'habitatge gestiona el parc públic d'habitatges existents, que s'ha anat incrementant amb la incorporació de les noves promocions d'habitatges construïdes durant aquests darrers anys.

Paral·lelament, i amb la obtenció per a Palma del projecte europeu URBAN-EL TEMPLE, (fruit de l'experiència adquirida per el Patronat), es va creure oportú la creació d'un Consorci Palma-Centre, específic per a desenvolupar aquest important projecte en cooperació amb el Patronat, avui anomenat Consorci Riba. Aquests dos organismes, Patronat i Consorci, són els organismes que conformen els instruments gestors amb qui compta la Regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament de Palma quan es va crear l'any 2003.

Conscients de la complexa, delicada i fràgil tasca de renovació urbana, s'ha encomanat al PMH una nova línea d'actuacions per a vivenda, de tal forma que s'han engegat els següents programes:

El programa Palma Habitada, per a la intermediació de lloguer d'habitatges, mitjançant el qual s'ha aconseguit posar a disposició dels ciutadans de Palma un important parc de habitatges amb lloguer.

El programa de Subvencions a la Rehabilitació, que ha aconseguit incentivar als propietaris a restaurar les façanes del Centre Històric, i dels barris en recuperació.

La redacció dels informes per a disponibilitat de vivenda, que són necessaris per a la reagrupació o reunificació de membres de famílies immigrants residents a Palma.


Menú de navegació