Publicador de continguts

Reagrupació familiar

Referència legal:

Llei Orgànica 4/2000 i Real Decret 557/2011, de 20 d'abril art 55

Procediment per a la reagrupació familiar

L'estranger no comunitari resident, que vulgui exercir el dret de reagrupació familiar haurà de sol·licitar, personalment davant l'organisme competent per a la seva tramitació, una autorització de residència temporal a favor dels membres de la seva família que desitgi reagrupar.

El sol·licitant de la reagrupació familiar haurà d'aportar, juntament amb la sol·licitud, a més dels documents acreditatius dels vincles familiars, prova de que disposa d'un allotjament adequat i mitjans de subsistència suficients para atendre les necessitats de la seva família una vegada reagrupada.

L'HABITATGE

Quan el reagrupant, sol·licita l'exercici del dret, s'ha d'aportar, com a part de la documentació, un informe expedit per a la Corporació Local en el qual s'acrediti que disposa d'un allotjament adequat per a atendre les seves pròpies necessitats d'habitatge i les dels seus familiars.

Si estàs empadronat a Palma, aquest informe s'ha sol·licitar en el Patronat de l'Habitatge. Avinguda de Gabriel Alomar, 18, planta baixa - Palma 07006
Horari d'atenció al públic: 9:00 a 14:00