Publicador de continguts

Autorització de residència del fill/a menor

Referencia legal :

Llei Orgànica 4/2000 i Real Decret 557/2011, de 20 d'abril, art 55, 61 i 186.

En el supòsit de fill d'estranger no nascut a Espanya, o resident legal, o subjecte a tutela.

Els estrangers menors d' edat o incapacitats no nascuts a Espanya que, o bé siguin fills d'estrangers residents no comunitaris a Espanya, o bé estiguin subjectes legalment a la tutela d'un ciutadà o institució espanyola o d'un estranger resident a Espanya podran obtenir autorització de residència quan s'acrediti la seva permanència continuada a Espanya durant un mínim de dos anys i els seus pares o tutors compleixin els requisits de mitjans de vida i allotjament exigits en aquest Reglament per a exercir el dret a la reagrupació familiar.

L' HABITATGE

Quan es sol·licita l'exercici del dret, s'ha d' aportar, como a part de la documentació, un informe expedit por la Corporació Local en el que s'acrediti que disposa de un allotjament adequat per a atendre a les seves pròpies necessitats d'habitatge i als dels seus familiars.Si estàs empadronat a Palma, aquest informe s'haurà de sol·licitar en el Patronat de l'Habitatge. Ajuntament de Palma, Àrea d'Urbanisme, en Avinguda de Gabriel Alomar, 18, planta baixa, C.P.07006
Horari d' atenció al públic: 9:00 a 14:00

PER A LA RENOVACIÓ D'AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNICIA PER REAGRUPACIÓ FAMILIAR, (segons els articles 55 I 61 Reial decret 557/2011 de 20 d'abril)

En el cas d'existir un canvi de domicili en relació amb el reagrupant per a l'obtenció de l'autorització inicial de residència temporal per reagrupació familiar.